Laddar Evenemang
 • Detta evenemang har redan ägt rum.

Kårstämma

21 mars 18:00 - 20:00

Kallelse till Scoutkåren Vikingarnas

Vårkårstämma 2021

Härmed kallas du till Scoutkåren Vikingarnas ordinarie Vårkårstämma 2021
Tid och plats
Söndagen den 21 mars kl 18:00
Digitalt möte via Google Meet (för länk se inbjudan som mailats till samtliga adresser i Scoutnet)
Incheckning och avprickning mot medlemsmatrikel från kl 17:30

Rösträtt

Samtliga scoutkårens medlemmar som betalat medlemsavgift för innevarande
termin har rösträtt på stämman.

Motioner

Alla medlemmar i scoutkåren har rätt att inkomma med motioner till stämman.
Motioner ska mailas till Bjarne senast 7 mars. bjarne.nebelong@vikingarna.net

Material

Material till stämman kommer att finnas tillgängligt senast den 14 mars.

 • Verksamhetsberättelse
 • Resultat- och balansräkningar
 • Revisionsberättelser

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Justering av röstlängden
 5. Val av två protokolljusterare, som även är rösträknare
 6. Fråga om kårstämman behörigen sammankallats
 7. Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultaträkningen,
  balansräkningen samt revisionsberättelsen avseende närmast föregående
  verksamhetsår
 8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningen samt beviljande
  av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för närmast föregående
  verksamhetsår.
 9. Beslut i anledning av kårens vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen
 10. Behandling av propositioner och motioner till kårstämman
 11. Redovisning och beslut rörande Hans Nyströms minnesfond
 12. Eventuella fyllnadsval
 13. Val av scoutkårens delegat(er) till Scouternas stämma för tiden intill
  nästa kårstämma samt av samma antal suppleanter för dessa
 14. Val av scoutkårens delegater till Distriktsstämman för tiden intill nästa
  kårstämma samt samma antal suppleanter för dessa
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

Medlemmar som vill ta upp något under punkt 15 bör anmäla det till kårordföranden
före mötets öppnande. Frågor under denna punkt kan inte leda till beslut, endast
frågor på dagordningen samt propositioner och motioner kan leda till KST-beslut.

Mvh/ Kårstyrelsen